Disclaimer

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE, BEHEERD DOOR LUKAS - ART IN FLANDERS VZW

1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze regels gesteld worden. Lukas - Art in Flanders VZW (hierna: Lukas) kan deze voorwaarden op elk moment eenzijdig wijzigen.

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Lukas. De teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan derden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van Lukas verkrijgen en de toepasselijke vergoeding betalen.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als Lukas u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Lukas tegen aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Lukas

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van deze website. De webpagina waar de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het url-adres van deze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Lukas. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van deze website, het adres vindt u onderaan deze pagina.

1.4. Links naar websites beheerd door derden

De website van Lukas bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Lukas controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Lukas kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Lukas en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat zij de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

1.5. Cookies

Wanneer u de website van Lukas bezoekt, plaatst onze website een cookie, een klein bestand, op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bevat een stukje algemene identificatiedata voor de gebruiker. Cookies laten alleen toe de computer van de gebruiker te identificeren (lees: herkennen) en niks meer. Op die manier kunnen wij onze website nuttiger en gebruiksvriendelijker maken voor de bezoeker door bijvoorbeeld informatie over voorkeuren van de individuele bezoeker hieraan te koppelen. U kan uiteraard uw browserprogramma zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Toch raden wij u aan deze optie ingeschakeld te houden om zodoende zeker van alle functies op onze website gebruik te kunnen maken.

1.6. Aansprakelijkheid van Lukas

De informatie op deze website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Lukas streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Lukas hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

2. BELEID INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

U kunt deze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten. U kunt lage resolutie versies en details van kunstwerken of gerelateerde kunstgeschenken opvragen of bekijken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u gebruiksrechten op beelden wil bestellen of kunstgeschenken wil kopen, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Lukas ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

2.1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Lukas verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Lukas, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt en aangewend worden. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met Lukas of in opdracht van Lukas handelen. Hun toegang is contractueel beperkt tot de gegegens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. Lukas geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden die niet contractueel met Lukas verbonden zijn, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Lukas persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waarmee het samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2.2. Doel van verwerking

Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties verwerkt Lukas de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals inschrijving op nieuwsbrief, beheren van meerdere selecties van beelden, etc.) verwerkt Lukas de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van het Lukas. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van deze website. In de informatiemails die Lukas u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

2.3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Lukas uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Lukas uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan zal het u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

2.4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Lukas over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Lukas verwijderd worden. U kunt zich daarvoor steeds wenden tot de webmaster van deze website, bereikbaar op onderstaand e-mailadres.

 

Verantwoordelijke website

Lukas - Art in Flanders VZW

Abrahamstraat 13

9000 GENT

T +32 (0)9 235 47 30

F +32 (0)9 235 47 39

E-mail: info@lukasweb.be

 

Copyright © Lukas - Art in Flanders VZW